kawiarnia_1Wykaz nieruchomości położonych u podnóża Wzgórza Zamkowego oraz w obrębie ruin Zamku, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie.

Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do dzierżawy przeznaczony jest budynek kawiarni wraz zapleczem, sanitariatami, bez wyposażenia technologicznego, z możliwością sprzedaży artykułów spożywczych. Budynek usytuowany jest na części nieruchomości oznaczonej numerami działek 22 i 23 położonych u podnóża Wzgórza Zamkowego w obrębie geodezyjnym Starochęciny obr. 14. Obiekt wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, alarmową, wentylacyjną oraz odgromową. Dopuszcza się możliwość zainstalowania szyldu z nazwą po pisemnym uzgodnieniu z Wydzierżawiającym jego wyglądu i umiejscowienia. Dopuszcza się ustawianie wewnątrz obiektu elementów wyposażenia typu lodówki, lady chłodnicze, witryny. Elementy wyposażenia takie jak stoły, krzesła lub fotele winny być wykonane z ekoratanu lub drewniane w odcieniach jasny beż, brąz, czerń lub w przypadku drewna w kolorze zbliżonym do wystroju elementów drewnianych w budynku np. dąb rustykalny, ciemny orzech.

kawiarnia_tabela

Przeznaczony do dzierżawy punkt sprzedaży położony jest w obrębie ruin Zamku Królewskiego na tzw. górnym dziedzińcu. Przeznaczony jest do sprzedaży gotowych produktów spożywczych z możliwością spożycia na miejscu. Miejsce wyposażone jest w ławę sprzedażową, szafę, posiada zadaszenie. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w jego obrębie np. szafy chłodzącej.

Odnośnie ogródka gastronomicznego wydzierżawiany grunt jest przeznaczony na prowadzenie tzw. ogródka gastronomicznego spełniającego wszystkie normy i kryteria sanitarne i związanego z działalnością prowadzoną.

kawiarnia_2Warunkiem wydzierżawienia przedmiotowego gruntu jest stworzenie przez ewentualnego dzierżawcę estetycznego, niezwiązanego trwale z gruntem stoiska wkomponowanego w otaczający krajobraz. Na terenie objętym dzierżawą, w ogródku gastronomicznym oraz w miejscach przeznaczonych do wypoczynku winny znajdować się jedynie: krzesła, stoły, parasole, kosze na śmieci, ewentualnie skrzynie lub donice z kwiatami. Niedopuszczalne jest ustawianie elementów wyposażenia typu lodówki, lady chłodnicze, zapasy towarów, grille itp. Zabrania się przytwierdzania na stałe do nawierzchni urządzeń wyposażenia np. parasoli, krzeseł, stołów. Urządzenia te mogą być tylko i wyłącznie postawione na nawierzchni jako wolnostojące, bez możliwości ich przykręcania za pomocą śrub lub innych urządzeń kotwiczących, naruszających strukturę nawierzchni granitowych. Wszystkie elementy betonowe, metalowe itp. winny być ustawione na podkładach gumowych w celu ochrony nawierzchni. Elementy wyposażenia takie jak stoły, krzesła lub fotele winne być wykonane z ekoratanu, żeliwne lub drewniane w odcieniach jasny beż, brąz, czerń lub w przypadku drewna w kolorze zbliżonym do wystroju elementów drewnianych w budynku np. dąb rustykalny, ciemny orzech. W przypadku parasoli zezwala się wyłącznie na jasną kolorystykę w odcieniach stonowanych, dopuszcza się reklamy lub znaki firmowe wyłącznie na falbanach parasoli. Parasole nie mogą wystawać poza granice dzierżawy. Teren ma być bezwzględnie wyposażony w kosze na śmieci, ustawione w granicach dzierżawy

kawiarnia

Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia wynikające z wymaganych prawem przepisów, w szczególności zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę.

Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie dzierżawy oraz posiadać umowę na odbiór nieczystości związanych z prowadzoną działalnością

Szczegółowe usytuowanie poszczególnych obiektów przeznaczonych do dzierżawy przedstawiają załączniki graficzne, z którymi można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, w godzinach 07.15-15.00, załączniki zamieszczone są także na stronie internetowej tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ewentualny termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub tel 41/ 315 53 127 oraz Zamek Królewski w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A w Chęcinach, tel. 41/308 00 48.”

Źródło: www.checiny.biuletyn.net