„Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku nr 3 stanowiącego własność Gminy Chęciny, położonego w Chęcinach obr. 02 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2193/4, znajdującego się w obrębie zabytkowych ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku. Dopuszcza się możliwość przedłużenia trwania umowy maksymalnie o 2 lata na podstawie pisemnego aneksu. Kiosk przeznaczony jest pod działalność handlową tj. sprzedaż pamiątek i wyrobów regionalnych, książek, prasy, przewodników i informatorów turystycznych, art. fotograficznych, zabawek itp.(…)

Kiosk nr 3 o wymiarach 227×254 cm posadowiony jest bezpośrednio przy murze zamkowym na dolnym dziedzińcu. Wyposażony jest w półki wystawowe i lady sprzedażowe, oświetlenie wiszące i kontakt elektryczny 230V.(…)

Przedmiotowy obiekt można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu(…)

zamek_checiny_kiosk_nr_3

WARUNKI NAJMU, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W TREŚCI UMOWY:

Pkt. I

1. Zakazuje się umieszczania na obiekcie odstających od jego bryły konstrukcji, nośników oraz szyldów bez pisemnej zgody Dyrektora Zamku.

2. Zakazuje się umieszczania w otoczeniu kiosku urządzeń i automatów, w szczególności lodówek z napojami.

3. Nakazuje się utrzymywanie obiektu w należytym stanie estetycznym, w szczególności usuwania naklejek, plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków w ciągu 48 godzin od ich pojawienia się.

4. Najemca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie najmu.

Pkt. II

1. Czynsz najmu zostanie powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.

2. Czynsz płatny w ratach ustalonych w warunkach umowy

3. Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za media.

4. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu najmu do potrzeb Najemcy obciążają wyłącznie Najemcę.

5. Przystosowanie lub przebudowa przedmiotu najmu jest dopuszczalna po pisemnym ustaleniu z Dyrektorem Zamku.

Cena wywoławcza do przetargu za dany rok kalendarzowy najmu kiosku została ustalona na kwotę 10 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Przetarg na kiosk nr 3 odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 roku o godz. 1000 w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach przy ulicy Armii Krajowej 18A w Chęcinach.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 17 lutego 2016 roku, na konto depozytowe jednostki Zamek Królewski w Chęcinach Nr 49 84930004 0050 0800 0114 0006 BS Kielce O/Chęciny.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać, że wadium dotyczy przetargu na najem kiosku podając jednocześnie jego numer np. „wadium za kiosk nr 3”.

Postąpienie ustalono w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie posiadaniu zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Chęciny.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że wyraża zgodę na uczestnictwo współmałżonka w przetargu i zawarcie przez niego umowy najmu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i usytuowaniem poszczególnych kiosków będących przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Osoba ustalona Najemcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym przez Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa dzierżawy z uczestnikiem, który przetarg wygrał może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.(…

)Pierwszy przetarg odbył się 01 grudnia 2015 roku o godz. 11.00. w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.”

Źródło: www.checiny.biuletyn.net

kawiarnia