pamiatki_3„Wykaz nieruchomości położonych w obrębie ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach, przeznaczonych do najmu na okres do 31 grudnia 2015 roku.

 

pamiatki

Do najmu przeznaczone są budynki tzw. kioski, na cele handlowe tj. sprzedaż pamiątek i wyrobów regionalnych, książek, prasy, przewodników i informatorów turystycznych, art. fotograficznych, zabawek itp.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

 

Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do najmu przeznaczone są budynki tzw. kioski, które przeznaczone są na cele handlowe tj. sprzedaż pamiątek i wyrobów regionalnych, książek, prasy, przewodników i informatorów turystycznych, art. fotograficznych, zabawek itp.

pamiatki_tabela

pamiatki_4Kioski nr 1, 2, 3 i 4 znajdują się w obrębie ruin średniowiecznego zamku usytuowanego na tzw. Wzgórzu Zamkowym. Kioski nr 1, 2 i 3 o wymiarach 227×254 cm posadowione są bezpośrednio przy murze zamkowym na dolnym dziedzińcu. Kiosk nr 4 o wymiarach 283×183 cm jest obiektem wolnostojącym umiejscowionym na górnym dziedzińcu. Budynki wyposażone są w półki wystawowe i lady sprzedażowe.

Kioski nr 1, 2, 3 i 4 wyposażone są w oświetlenie wiszące i kontakt elektryczny 230V.

pamiatki_6

 

 

 

 

WARUNKI NAJMU, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W TREŚCI UMOWY:

Pkt. I

Zakazuje się umieszczania na obiekcie odstających od jego bryły konstrukcji niezwiązanych z prowadzoną działalnością, nośników oraz szyldów.
Zakazuje się umieszczania w otoczeniu kiosków urządzeń i automatów, w szczególności lodówek z napojami.
3. Nakazuje się utrzymywanie obiektu w należytym stanie estetycznym, w szczególności usuwania naklejek, plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków w ciągu 48 godzin od ich pojawienia się.

Pkt. II

1. Czynsz dzierżawny zostanie powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.

2. Czynsz płatny w ratach.

3. Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za media.

4. Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Najemca.

pamiatki_5Najemca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie dzierżawy oraz posiadać umowę na odbiór nieczystości związanych z prowadzoną działalnością

Przed zawarciem umowy dzierżawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie posiadaniu zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Chęciny.
Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Najemcy obciążają wyłącznie Najemcę.

Szczegółowe usytuowanie poszczególnych kiosków (budek) przedstawia załącznik graficzny, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, w godzinach 07.15-15.00, załącznik zamieszczony jest także na stronie internetowej tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

pamiatki_2Ewentualny termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub tel 41/ 315 53 127 oraz Zamek Królewski w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A w Chęcinach, tel. 41/308 00 48.”

Źródło: www.checiny.biuletyn.net