Facebook

ZAMEK W CHĘCINACH AKTUALNOŚCI

Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku nr 3

„Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku nr 3 stanowiącego własność Gminy Chęciny, położonego w Chęcinach obr. 02 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2193/4, znajdującego się w obrębie zabytkowych ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku. Dopuszcza się możliwość przedłużenia trwania umowy maksymalnie o 2 lata na podstawie pisemnego aneksu. Kiosk przeznaczony jest pod działalność handlową tj. sprzedaż pamiątek i wyrobów regionalnych, książek, prasy, przewodników i informatorów turystycznych, art. fotograficznych, zabawek itp.(…)

Kiosk nr 3 o wymiarach 227×254 cm posadowiony jest bezpośrednio przy murze zamkowym na dolnym dziedzińcu. Wyposażony jest w półki wystawowe i lady sprzedażowe, oświetlenie wiszące i kontakt elektryczny 230V.(…)

Przedmiotowy obiekt można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu(…)

zamek_checiny_kiosk_nr_3

WARUNKI NAJMU, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W TREŚCI UMOWY:

Pkt. I

1. Zakazuje się umieszczania na obiekcie odstających od jego bryły konstrukcji, nośników oraz szyldów bez pisemnej zgody Dyrektora Zamku.

2. Zakazuje się umieszczania w otoczeniu kiosku urządzeń i automatów, w szczególności lodówek z napojami.

3. Nakazuje się utrzymywanie obiektu w należytym stanie estetycznym, w szczególności usuwania naklejek, plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków w ciągu 48 godzin od ich pojawienia się.

4. Najemca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie najmu.

Pkt. II

1. Czynsz najmu zostanie powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.

2. Czynsz płatny w ratach ustalonych w warunkach umowy

3. Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za media.

4. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu najmu do potrzeb Najemcy obciążają wyłącznie Najemcę.

5. Przystosowanie lub przebudowa przedmiotu najmu jest dopuszczalna po pisemnym ustaleniu z Dyrektorem Zamku.

Cena wywoławcza do przetargu za dany rok kalendarzowy najmu kiosku została ustalona na kwotę 10 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Przetarg na kiosk nr 3 odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 roku o godz. 1000 w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach przy ulicy Armii Krajowej 18A w Chęcinach.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 17 lutego 2016 roku, na konto depozytowe jednostki Zamek Królewski w Chęcinach Nr 49 84930004 0050 0800 0114 0006 BS Kielce O/Chęciny.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać, że wadium dotyczy przetargu na najem kiosku podając jednocześnie jego numer np. „wadium za kiosk nr 3”.

Postąpienie ustalono w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie posiadaniu zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Chęciny.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że wyraża zgodę na uczestnictwo współmałżonka w przetargu i zawarcie przez niego umowy najmu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i usytuowaniem poszczególnych kiosków będących przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Osoba ustalona Najemcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym przez Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa dzierżawy z uczestnikiem, który przetarg wygrał może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.(…

)Pierwszy przetarg odbył się 01 grudnia 2015 roku o godz. 11.00. w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.”

Źródło: www.checiny.biuletyn.net

kawiarnia

 

 

VI FORUM PRZEWODNIKÓW 2016 CHĘCINY PROGRAM

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

CHĘCINY 2016  RZEPKA

12-14.02.2016 r.

Checiny_VI_Forum_Przewodnikow_2016Chęciny_VI_Forum_Przewodników_2016_Program

zamek-chęciny-minZapisy na zwiedzanie Chęcin

Tel. 501 793 733

 eceg-film

Tatry widziane z Zamku w Chęcinach

185 km do Tatr – Potwierdziło się !
Przez lata mieszkańcy Chęcin opowiadali o tym niesamowitym zjawisku. Przewodnicy oprowadzający po Zamku w Chęcinach polowali na takie zdjęcie, jednocześnie przekonywali turystów do takich możliwościach.
Wieża Jasnej Góry w Częstochowie, Jura Krakowsko Częstochowska to można zobaczyć prawie każdego dnia.

udeuschle.selfhost.proźródło: www.udeuschle.selfhost.pro

Tatry,  to duża rzadkość – widzieliśmy już zdjęcia z większych odległości,  pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2010 roku sfotografowali Tatry ze Świętego Krzyża www.dalekieobserwacje.eu
Zdjęcie Tatr z Zamku w Chęcinach było tylko kwestią czasu, gratulujemy szczęściarzowi.

Wygenerowana Panorama z Zamku w Chęcinach źródło: www.udeuschle.selfhost.pro

logo_echodniaTatry widoczne z zamku w Chęcinach – piękny widok o wschodzie Słońca

źródło: www.echodnia.eu

 

Logo Radio Kielce    Niesamowity widok z Góry Zamkowej

źródło: www.radio.kielce.pl

TATRY – ZAMEK W CHĘCINACH 185 KM – LINK

Ojciec Mateusz w Chęcinach

ojciez_mateusz_checinyMedia poinformowały, iż kolejny odcinek serialu zostanie zrealizowany w Sandomierzu. Osoby odpowiedzialne za realizację nowej serii „Ojca Mateusza”, pojawiły się w Chęcinach podczas realizacji odcinka pt. „Ogrodnik”.
Reżyser Wojciech Nowak oraz Jarosław Żamojda wiosną 2011 r. realizowali zdjęcia do 69 odcinka pt. „Ogrodnik”.
Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej oraz wielu mieszkańców Chęcin miało przyjemność statystować w/w odcinku.
„Ogrodnik” powstał m.in. na Zamku Królewskim, okolicy rezerwatu „Rzepka”, „Niemczówce” oraz na „Ścieżce Mnicha”.
Wszystkich fanów Artura Żmijewskiego, Piotra Polka, Michała Pieli, chcących przypomnieć Sobie Swoją przygodę z „Ojcem Mateuszem” w Chęcinach zachęcamy do obejrzenia.

Ojciec Mateusz odc. Ogrodnik

Film Milczenie

milczenie_plakatNa długie grudniowe wieczory polecamy! Film MILCZENIE zrealizowany na przełomie 1962/63 roku w 90 % w Chęcinach. Reżyseria nie kto inny jak tylko Kazimierz Kutz oraz plejada polskich aktorów lat 60-tych, ze Zbigniewem Cybulskim na czele. Krótki opis: Młody chłopiec zostaje oskarżono o zamach na proboszcza. Kiedy sam ulega wypadkowi, nie uzyskuje żadnej pomocy ze strony mieszkańców miasteczka.
Podróż w czasie, miejsca dziś wyglądające zupełnie inaczej – niejedna łezka zakręci się w oku.

milczenie_YT
Serdecznie polecamy

CZŁOWIEK - NIEZWYKŁA MASZYNA CENTRUM NAUKI LEONARDO da VINCI

czlowiek-niezwykla-maszyna

Zamek w Chęcinach - nowy turystyczny hit Polski

turystyka-wpZamek Królewski w Chęcinach śmiało można nazwać jednym z największych turystycznych hitów Polski 2015 roku. Obiekt zajął drugie miejsce w plebiscycie na najlepszy produkt turystyczny tego roku, zorganizowanym przez Polską Organizacją Turystyczną i Wirtualną Polskę.

źródło: wp.pl

BILET ZIMOWY na Zamek w Chęcinach 2015-2016 r.

Informacja TurysycznaGodziny otwarcia w roku 2015
LISTOPAD – GRUDZIEŃ* 9:00-15:00

Godziny otwarcia w roku 2016
STYCZEŃ – LUTY styczeń-luty* 9:00-15:00
MARZEC* 9:00-16:00
*w przypadku intensywnych opadów śnieg, oblodzenia ​zamek może być nieczynny. 1.11, 24.12-31.12.2015 r. oraz 1.01, 27.03.2016 r. zamek nieczynny.

PROMOCJA – BILET ZIMOWY
obowiązuje od 1 listopada do 31 marca

Ulgowy*/ grupowy**/ rodzinny *** 6 zł/osoba
Bilet normalny 8 zł/osoba
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny 1 zł/osoba
Bilet Premium**** 250 zł

* Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom.
** Bilet wstępu grupowy
sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób.
*** Bilet wstępu rodzinny
sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku od 6 do 16 lat).
**** Bilet Premium
sprzedawany jest grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na Zamek Królewski w Chęcinach poza godzinami otwarcia po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Zamku. Każdej następnej osobie powyżej 10 sprzedawany jest bilet o wartości 25,00 zł.

Nieodpłatny wstęp na zamek mają:
– dzieci do lat 5
– jeden opiekun grupy zorganizowanej liczącej więcej niż 10 osób
– przewodnicy posiadający uprawnienia
– rodziny wielodzietne z terenu gminy Chęciny posiadające Kartę Dużej Rodziny

Chęciński Klaster Turystyczny

Chęciński Klaster Turystyczny INFORMACJA tel. 501 793 733

Jeden wspólny bilet do wielu atrakcji turystycznych położonych na terenie Gminy Chęciny oraz wspólna promocja najważniejszych miejsc to założenia Chęcińskiego Klastra Turystycznego, który został zawiązany dziś podczas wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. W jego skład weszły Zamek Królewski w Chęcinach, Jaskinia Raj, Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
Podpisanie umowy odbyło się w Skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie spotkali się przedstawiciele samorządów, branży turystycznej i przedsiębiorców.

checinski_klaster_turystyczny

źródło: sejmik.kielce.pl

INFORMACJA tel. 501 793 733

Geopark Chęcińsko-Kielecki

Geopark Chęcińsko Kielecki

geopark_kielce5.10.2015 r. w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Geoparku – Chęcińsko-Kielckiego. Porozumienie podpisali: prezydent Kielc oraz władze gmin: Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Morawica i Piekoszów. Dokument jest ważnym krokiem do utworzenia na terenie wyżej wymienionych gmin Geoparku, który w przyszłości stanie się częścią Europejskiej i Światowej Sieci. Rolę lidera tego projektu pełnić będzie Geopark Kielce. Podpisanie powyższego dokumentu umożliwi rozpoczęcie procedury wypełnienia wniosku aplikacyjnego. Zamierzonym efektem prac nad Geoparkiem Chęcińsko-Kieleckim będzie uzyskanie członkostwa w europejskich strukturach. Dzięki temu bogactwo geologicznej ziemi świętokrzyskiego będzie promowane zarówno na arenie krajowej jak i europejskiej.
Obecnie, Europejska Sieć Geoparków liczy 69 członków, w tym jeden n z nich znajduje się częściowo na terenie Polski. Jest to transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. Uzyskanie statusu Europejskiego Geoparku przez obszar Chęcińsko-Kielecki daje więc szanse uzyskania statusu pierwszego, w pełni polskiego geoparku. Warto dodać, ze Geoparki należące do sieci EGN, zajmują się nie tylko ochroną i promocją dziedzictwa geologicznego ale także są motorem do rozwoju ekonomicznego terenów wchodzących w ich skład.

źródło: geopark-kielce.pl

geopark ch-k

Pages:« Prev1234567Next »